93 874 70 70 info@bagesnet.cat

Serveis ozonització.

Què és l’Ozó? Propietats i avantatges

L’OZÓ és una varietat al·lotròpica de l’oxigen, la seva molècula triatòmica (O3) es genera per l’activació de la molècula diatòmica (O2) de l’oxigen. Aquesta activació pot ser provocada per l’acció d’una descàrrega elèctrica o per l’energia irradiada dels raigs ultravioleta.

Propietats de l’Ozó

Pel seu gran poder oxidant té, entre d’altres, les següents propietats:

 • Bactericida
 • Esterilitzant
 • Virulicida
 • Cicatritzant
 • Microbicida
 • Desodorant

Degut a aquestes propietats, l’O3 s’utilitza per a restablir les condicions ideals de l’ambient, eliminant:

 • Olors molestes de tabac, menjar, desaigües, animals, dissolvents, coles, etc.
 • Bactèries, gèrmens, fongs i virus a l’ambient i els materials que els alberguen, tals com cortines, mobles, tapissos, catifes, etc.
 • La sensació d’aire enrarit.

Aportant un ambient més pur i fresc, exempt d’olors, el que es tradueix en una major qualitat de vida.

L’OZÓ ÉS EL MAJOR VIRULICIDA, BACTERICIDA I GERMICIDA.

Avantatge de la instal·lació d’un generador

 • ELIMINACIÓ de bactèries, virus i fongs presents a l’ambient.
 • ELIMINACIÓ de totes les olors d’origen orgànic i la major part dels inorgànics.
 • DESTRUCCIÓ del monòxid de carboni contingut al fum del tabac.
 • CREACIÓ d’una atmosfera més agradable i neta.

Degut a tot el que s’ha exposat, les persones obligades a estar sota un clima artificial durant llargs períodes de temps, solen sofrir trastorns típics com són:

 • OFTALMOLÒGICS: conjuntivitis, llagrimeig, coïssor d’ulls, irritació de les mucoses, etc.
 • NEUROLÒGICS: mals de cap, marejos, etc.
 • RESPIRATORIS: faringitis, al·lèrgies, grips, refredats, etc.

És mundialment reconegut que les aplicacions adecuades d’OZÓ tenen una acció BACTERICIDA, GERMICIDA, VIRUCIDA, FUNGICIDA i DESODORANT; destruint amb gran rapidesa estreptococs, estafilococs, colibacils, etc., així com les més enèrgiques toxines difteriànes i tetàniques.

SERVEIS I CAMPS D’APLICACIÓ DE L’OZÓ PER A EMPRESES DE NETEJA

Conductes d’aire condicionat
Amb l’ozonització dels conductes d’aire condicionat aconseguim una desinfecció dels mateixos, així com incrementar la qualitat de l’aire. Aquest sistema recomanat pels experts en salut i ambients interiors, aprofita l’elevada acció bactericida de l’ozó, així com la seva capacitat per a eliminar les males olors i enriquir l’oxigen, contribuint de forma important a la reducció de l’absentisme laboral.
Companyies d’assegurances i perits de companyies d’assegurances
Mitjançant l’ozó els perits i companyies d’assegurances poden minimitzar costoses indemnitzacions, desodoritzar edificis incendiats, etc., permetent als seus assegurats la utilització immediata de l’edifici sinistrat. La desodorització produïda per processos dhumitat, inundacions, descomposicions orgàniques, etc. són només alguns dels serveis demandats pels perits i companyies d’assegurances, el que permet transformar-se en proveïdors globals, afegint a l’ozonització la neteja que requereixen aquestes empreses.
Indústries alimentàries, càrniques, làctiques, etc.
La higienització en aquest tipus d’indústria es fa indispensable tant per garantir la higiene alimentària, com per a incrementar la caducitat de les seves produccions.
Vestuaris
Eliminació de males olors en aquests recintes, evitant el desenvolupament bacterià, el típic peu d’atleta, etc
Gremi de taxistes
Desodorització i higienització dels conductes d’aire condicionat dels seus vehicles i eliminació d’olors produïdes per la humitat en dies de pluja, vòmits al transport de clients, tabac, etc.
Concessionaris d'automòbils
Tractament previ a la venda de vehicles de segona mà quan aquests hagin estat usats per conductors fumadors, posseïdors d’animals domèstics o hagin transportat productes químics, etc.
Empreses de compra-venda de vehicles
Les necessitats són les mateixes que les especificades per als concessionaris d’automòbils.
Peixateries
Eliminació de males olors aconseguint, a la vegada, l’allargament de la conservació en condicions higiènico-sanitàries del peix.
Desodorització de tèxtils
Eliminació completa de tot tipus d’olors, molt utilitzats aquests serveis pels importadors de tèxtils confeccionats al Sud Est Asiàtic i que arriben al nostre país amb olors desagradables per descomposició dels conservants tèxtils i que els fan invendibles.
Botes de boleres
Els arguments d’utilització del servei són els mateixos que els de les botes d’esquí.
Rulots de càmping
La desodorització de les rulots es fa indispensable després de la hibernació, ja que durant la mateixa es generen olors molt desagradables que són difícils d’eliminar per la simple ventilació i requereixen un procés d’ozonització.
Autocaravanes
Els arguments d’utilització del servei són els mateixos que per les rulots.
Eliminació del corc
El procés d’ozonització garanteix l’eliminació radical del corc.
Torres de refrigeració i condensadors evaporatius
Amb l’ozonització eliminem la legionel•losis, a més d’altres beneficis implícits de la higienització per ozonització.
Clíniques veterinàries
En aquests establiments es requereixen els serveis d’ozonització, tant per l’eliminació d’olors desagradables, com per aconseguir els nivells d’higienització que garanteixen l’eliminació d’infeccions nosocomials.
Abulàncies
Un tractament de xoc amb ozó per aquests vehicles es fa indispensable per a garantir el nivell d’asèpsia adequat.
Residències geriàtriques
Les olors generades per l’orina de la gent gran no s’eliminen fàcilment, els tractaments d’ozó són una garantia per a la seva eliminació. Algunes zones geriàtriques es troben reservades per gent incontinent. En aquestes zones també es requereixen els tractaments d’ozó per a l’eliminació d’olors desagradables. Degut a què aquests locals s’usen per persones que, per raons d’edat, tenen reduïdes les seves defenses, la ozonització garanteix la qualitat aeròbica.
Centres esportius
Vestuaris i zones de dutxa són els punts crítics on es pot intervenir amb l’ozó per garantir la desodorització i higienització.
Gimnasos
Els arguments pels serveis són els mateixos que per als centres esportius.
Bugaderia hospitalària
No es contempla l’aspecte del rentat amb aigua ozonitzada i totes les avantatges que del mateix es dedueixen, ja que això escapa a l’àmbit de les empreses de neteja, encara que si podem parlar de les zones determinades com a circuit brut de les bugaderies que han de ser ozonitzades per aconseguir els nivells d’asèpsia idonis. També s’ha de fer menció a l’ozonització diària dels carros de transport intern i extern, així com dels camions de transport.
Granges de cria i engreix de bestiar
L’ozonització a nivell de xoc d’aquestes granges redueix la mortalitat i incrementa el pes final de les cries i del bestiar en general.
Càmeres frigorífiques en general
L’ozonització periòdica o, com a mínim, cada vegada que es fa a fons la neteja, d’una càmera frigorífica evita la barreja d’olors i incrementa la conservació de la mercaderia emmagatzemada.
Tractaments d'ozó en càmeres frigorífiques de fruites i verdures
Els tractaments periòdics de xoc a aquestes càmeres permet regular l’heli i, amb això, la maduració de les fruites, evitant a la vegada la putrefacció d’aquestes.
Tancs per a l'emmagatzemament d'aigües potables o industrials
El tractament amb ozó cada vegada que es produeix el buidat permet una higienització total. També garanteix l’eliminació del desenvolupament bacterià i la innocuïtat de l’aigua.
Indústries alimentàries en general
Són múltiples les aplicacions de l’ozó a la indústria alimentària per a garantir la seva qualitat productiva. S’han de destacar els tractaments de la indústria làctica, la indústria panerera o de masses en general, així com a la indústria càrnica.
Sales blanques alimentàries
Aquestes sales inclouen entre d’altres l’envasat del pernil dolç, llenques de pernil i un gran etc. La caducitat d’aquests productes depèn de les condicions d’higiene de les sales on es produeixen, al que contribueix d’una forma eficaç l’ozonització periòdica de les mateixes.
Sales blanques farmacèutiques o similars
L’asèpsia en aquestes sales fa indispensable els tractaments de xoc per ozó periòdics per garantir una producció exempta de risc.
Cuines col·lectives
Per evitar contaminacions alimentàries massives es fa indispensable que les cuines col•lectives dels restaurants, hotels, hospitals, geriàtrics, institucions penitenciàries, càtering, etc. mantinguin no només unes condicions de neteja, sinó també de higiene idònia. Els tractaments de xoc mitjançant l’ozó s’han de realitzar cada vegada que es fa una neteja a fons, la qual cosa garanteix la higienització de tots els punts crítics de les mateixes.
Guarderies infantils
El seus ocupants, per raons d’edat, no han desenvolupat les seves defenses, el que exigeix uns nivells d’higienització òptims, que només s’aconsegueixen netejant les superfícies de les guarderies a una concentració òptima de 500 mil•ligrams i realitzant setmanalment una ozonització a nivell de xoc de matalassos, ninots de peluix i materials de joc en general.
Hotels
L’ozó es fa indispensable a cuines i càmeres frigorífiques com abans s’ha reflectit i també l’eliminació de males olors a les habitacions o en la higienització de les mateixes quan aquestes hagin estat ocupades per malalts amb processos virals. També a la zona d’emmagatzemament de deixalles per evitar la formació de males olors i a les piscines, per evitar la formació de clyptosporidium que ha estat la causa de tancament d’alguns hotels aquests últims anys. També per evitar males olors en banys o vestuaris en aquells hotels que disposen de gimnasos o spas.
Hospitals
Els tractaments diaris post-neteja de quiròfans i paritoris han demostrat que l’ozó és l’únic medi per evitar les infeccions nosocomials i el típic aspergilius. També es fa indispensable el tractament de cuines i càmeres frigorífiques com s’ha reflectit anteriorment. Els tractaments d’ozó en mortuoris eviten la formació de males olors i, en les zones d’autòpsia garanteixen també l’eliminació de males olors i la higienització indispensable. També es fa indispensable els tractaments de xoc a habitacions que hagin estat ocupades per malalts infecciosos terminals o incontinents.
Companyies d'auto transport
Els autocars en dies de pluja generen olors d’humitat que es fan molests principalment a les hores posteriors. Per evitar les males olors es fa indispensable el tractament amb ozó en realitzar la neteja interior els dies que hi ha hagut pluja. També és recomanable un tractament de xoc setmanal per a garantir la qualitat aeròbica als mateixos, principalment important pels xofers que, en respirar oxigen més pur, els permet una major concentració i evitar la somnolència.
Camerinos de teatre, sales de festa i hotels amb espectacle
Aquests recintes acumulen males olors, només eliminables mitjançant els tractaments amb ozó.
Iots i embarcacions de lleure
Després de la hibernació els iots i embarcacions de lleure acumulen olors d’humitat i putrefacció, que només són eliminables amb tractaments de xoc amb ozó
Creuers
Cada vegada que arriben a port, tenen les mateixes necessitats d’ozonització que les descrites a l’apartat d’hotels.
Vaixells mercants
El canvi de mercaderia al transport tant de sòlids com de líquids exigeix, per evitar la barreja d’olors així com la putrefacció, els tractaments de xoc amb ozó per garantir la conservació i innocuïtat dels productes transportats.
Companyies internacionals d'auto transport
Evitar la barreja d’olors quan es transporten mercaderies que puguin transmetre olors penetrants (com els alls i les cebes), per a després poder transportar fruites i verdures. Això requereix d’un tractament de xoc entre ambdós transports. També quan es produeixen problemes de putrefacció o per a garantir la higienització de les mercaderies transportades.
Locutoris
De tots són conegudes les males olors que en aquests es produeixen i que són eliminables amb un tractament d’ozó.
Emprovadors de centres comercials
Com en el cas dels locutoris, es formen males olors, que són eliminables mitjançant els tractaments d’ozó.
Esterilització de matalassos i coixins d’hospitals i geriàtrics
Aquests s’incineren quan han estat usats per malalts infecciosos terminals o incontinents. La incineració és molt més costosa que l’ozonització la qual, a més, permet la reutilització en condicions d’higiene òptima, evitant la reposició.
Esterilització de matalassos i coixins a hotels
Aquest tractament amb ozó hauria de realitzar-se periòdicament per evitar àcars, ja que els matalassos i coixins són usats per hostes diversos i també cada vegada que hagin estat usats per hostes amb processos virals (grip, etc.).
Eliminació del pugó del pernil
Els tractaments amb ozó eliminen radicalment el pugó del pernil, permeten la seva recuperació i comercialització.
Tractament per a l'eliminació del pugó de l'ametlla
Com en el cas del pugó del pernil, el pugó de l’ametlla també s’elimina radicalment amb els tractaments d’ozó.
Higienització de contenidors per a anàlisis clínics
Aquest tipus de contenidors requereixen una asèpsia total, la qual es garanteix a través dels tractaments d’ozó.
Desodorització i higienització d'avions de càrrega
Els arguments que fan necessària l’ozonització són els mateixos que per als camions de transport de mercaderies o vaixells mercants.
Embalatges per al transport internacional i/o exportacions (Obligació legislativa)
Són diversos els mètodes usats per a la higienització d’envasos i embalatges de fusta al transport internacional, entre ells els més eficaç i menys costós són els tractaments de xoc amb ozó.
Sales de fumadors a aeroports i similars
La forma més eficaç d’eliminar els olors de tabac ha demostrat ser l’ozó.
Eliminació d'olors per vessaments accidentals de gasoli, sinistres, etc.
També en aquests casos està demostrat que l’ozó és l’únic sistema per eliminar radicalment aquest tipus d’olors.
Eliminació d'olors per filtracions
Les filtracions acaben produint olors d’humitat o putrefacció. S’ha comprovat que l’ozó és l’únic sistema que garanteix l’eliminació total d’aquests.
Eliminació d'olors d'humitat a bodegues
L’ozó permet l’eliminació de les olors d’humitat sense modificar els nivells d’humitat de les bodegues.
Recuperació de barriques de roure a bodegues
Actualment aquestes barriques queden inutilitzables en pocs anys. L’ozonització permet l’eternització de la seva durabilitat, ja que elimina la bactèria que produeix els tanins que modifiquen el buquet del vi, i evita l’obstrucció dels porus del roure, permeten l’oxigenació del vi.
Recuperació d'edificis incendiats
La combustió de material sintètic produeix olors que no són eliminables per ventilació i que només són eliminables amb processos d’ozonització. En alguns països és obligatòria l’ozonització pre-neteja per evitar la contaminació aeròbica dels operaris. Els tractaments d’ozó post-neteja són els únics que poden garantir la desodorització quan hi ha hagut combustió de materials sintètics.
Antiquaris
La majoria d’antiquaris acostumen a tenir mobles antic o altres objectes de fusta. El corc i altres insectes i contaminants poden apoderar-se d’aquests. També acostumen a tenir tèxtils, catifes, tapissos, etc. que, per la seva antiguitat incorporen al•lèrgens, coleòpters i altres elements destructius. Els tractaments de xoc amb ozó són la solució per a aquest col•lectiu, ja que només així es pot garantir l’eliminació de les plagues i contaminacions que solen presentar aquests artícles.
Neteges d'obra nova
L’oxidació dels metalls es produeix amb freqüència durant la neteja d’obres noves per l’ús de productes de naturalesa àcida. S’ha pogut constatar que l’ozó elimina els volàtils que emeten els àcids i, com a conseqüència, evita les oxidacions. També resulta altament beneficiós per als operaris ja que, si aquests volàtils oxiden els metalls, quins perjudicis poden causar a les vies respiratòries i altres organismes dels operaris?

Serveis de neteja professionals.